Jämställdhet Jämställdhet

Jämställdhet

FUTF:s styrelse och alla utskott står för öppenhet och jämställdhet och ska aktivt motverka diskriminering. I en undersökning gjord av Uppsala Teknolog- och naturvetarkår framgick att en oroväckande hög andel av studenterna på TekNat utsätts för kränkningar och trakasserier eller blivit olika behandlade på grund av någon av diskrimineringsgrunderna. Föreningen Uppsala Tekniska Fysikers syfte är att ”främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet”. Därför är det av yttersta vikt att FUTF lyfter frågan och aktivt motverkar diskriminering och jobbar för jämställdhet på programmet. Nedan följer en sammanfattning om vad vi gör och vem man kan vända sig till. Tänk på att även om det inte är du som behandlas illa kan du göra studietiden bättre för en klasskamrat.

Diskriminering

Enligt diskrimineringslagen innebär diskriminering att någon missgynnas eller kränks med grund i med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Det spelar ingen roll om detta sker direkt eller indirekt, det är fortfarande diskriminering och helt oacceptabelt. Det sju diskrimineringsgrunder som omfattas av diskrimineringslagen är: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, och ålder. Utöver det står FUTF för öppenhet och ställer sig emot missgynnande eller kränkande uppträdande oavsett om det kan placeras under begreppet diskriminering eller inte. Det går att läsa mer om diskriminering på DO:s hemsida: här.

Skyddsombud på Teknisk Fysik

Skyddsombud på Teknisk Fysik Varje år tillsätter FUTF skyddsombud i varje årskurs. Huvudansvaret har FUTF:s studiesocialt anvarige som man kan maila på studiesoc@futf.se. Mer kontaktuppgifter finns även under fliken ”Engagerade (kommer snart till hemsidan!)”. Till skyddsombuden kan du vända dig om du eller någon i din närhet blivit illa behandlad, av en föreläsare eller annan student. Till skyddsombuden kan du även vända dig om något annat i din studiemiljö Vet du inte vem din årskurs skyddsombud är? Kontakta styrelsen snarast så får vi se till att informera bättre!

Studievägledarna har tystnadsplikt!

Känner man sig osäker på att vända sig till skyddsombuden går det utmärkt att boka en tid hos studievägledarna även när det gäller frågor som sociala trivsel, diskriminering och olika behandling etc. Studievägledarna har tystnadsplikt gällande dylika känsliga frågor och det ingår i deras arbetsuppgifter, så tveka inte och maila dem på studievagledare-f@uadm.uu.se. De avsätter tid i sina scheman för samtal med studenter, så det går nästan alltid att få en tid reltativt fort.

Uppsala Tekonolog- och Naturvetarkår

Vår kår, UTN, arbetar också med lika behandling. Studiesocialt ansvarig för UTN nås på soc@utn.se. Det går även att kontakta UTN på plats.Det går också att skicka in anonymt via formuläret här.

Likabehandlingsplan

teknisk-naturvetenskapliga fakultetens likabehandlingsplan hittar du här. och på engelska här.

Jämställdhet Jämställdhet
FUTF:s cookies